Pelastetaan Itämeri!

1. Itämeri tarvitsee meitä

Itämeri on maailman saastunein meri. Sen vakavin ongelma on rehevöityminen.

Katso video ja siirry sen jälkeen tehtävään 1.1.

Monimuotoinen Itämeremme

Itämeren saastuminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että monet eläin- ja kasvilajit eivät enää pysty elämään meressä. Saastuneessa meressä ei voi myöskään uida tai kalastaa.

Itämeri on meidän meremme, ja pelastuakseen se tarvitsee apua!

1.1 Minun Itämereni

Pohdi ensin itseksesi, mitä sinulle tulee mieleen Itämerestä.

Mitä tiedät Itämerestä jo nyt? Millaisia omia kokemuksia sinulla on Itämerestä?

Kirjaa pohdintasi ylös.

1.2 Merellinen ajatuskartta

Muodostakaa ryhmät opettajan ohjeen mukaan. Kertokaa ryhmälle Itämeri-tietonne ja -kokemuksenne. Apua saatte oheisesta käsitekartasta.

Jokainen tuo keskusteluun omia pohdintojaan.

Laatikaa ajatuskartta aiheesta Itämeri. Kirjatkaa ajastuskarttaan kaikki keskustelussa esiin nousseet asiat.

Kerätkää mahdollisimman paljon näkökulmia ajatuskarttaanne!

2. Itämeri tutuksi

Nyt tutustutte tarkemmin Itämereen.

 • Itämeren vesi on vähäsuolaista murtovettä, se on ainutlaatuinen sekoitus suolaista ja makeaa.
 • Valtameriin verrattuna Itämeri on pieni ja matala. Itämeren keskisyvyys on vain 54 metriä.
 • Itämeren eliöstö on erikoinen sekoitus valtamerten ja makeiden vesien eläin- ja kasvilajeja. Lisäksi osa eliöistä on sopeutunut murtoveteen.
 • Itämeren suolapitoisuus ja lajimäärä pienenevät siirryttäessä eteläiseltä Itämereltä kohti pohjoista.
 • Itämeren eläin- ja kasvikunta on hyvin herkkä ympäristön muutoksille.

2.1 Sukelletaan syvemmälle

Etsikää seuraavaksi tietoa Itämeren tilaa heikentävistä asioita. Hakekaa tietoa eri lähteistä. Linkki- ja hakusanavinkkejä löydätte tietopankista. Vinkkejä löydätte kuvasta.

Jokainen osallistuu tiedonhakuun.

Kerätkää hankkimanne tiedot ja mahdolliset linkit yhteisesti sopimaanne dokumentointipaikkaan.

2.2 Surffaillaan tiedon laineilla

Mitä löysitte? Käykää läpi tiedonhakunne tulokset ja miettikää, mitkä olivat tärkeimmät ja kiinnostavimmat löytönne. Yllättikö jokin erityisesti?

Esitelkää muille aiheenne ja tiedonhakunne tulokset.

2.3 Mitä tarttui verkkoon?

Olette nyt tutustuneet Itämeren tilaan monesta näkökulmasta ja saaneet selville Itämeren tilaan liittyviä ongelmia.

Mikä asia Itämeren tilassa kaipaa muutosta? Miettikää nyt ryhmänne kanssa, mihin yksittäiseen ongelmaan te haluaisitte vaikuttaa. Se on projektinne aihe.

Kirjatkaa projektinne aihe yhteiseen dokumentointipaikkaan.

3. Tutkitaan

Itämeren hyväksi tehdään jo paljon, mutta uusia keinoja tarvitaan lisää. Itämeren suojelutyössä myös yksittäisillä toimilla on mahdollista vaikuttaa meren hyvinvointiin.

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen kohtaan 3.1.

Itämeren pelastamiseksi tehdään työtä monella tasolla

Nyt te pääsette miettimään oman merenpelastukeinonne!

3.1 Keksintöjä ja vaikuttamisen aaltoja

Vaikuttaa voi monella tavalla. Asioihin voi pyrkiä vaikuttamaan lähipiirissä tai vaikka valtakunnan tasolla. Voit muistuttaa luokkakaveriasi laittamaan roskat roskiin tai voit kirjoittaa kirjeen kansanedustajalle. Keinoja on monia. Tutustutaan seuraavaksi vaikuttamisen keinoihin.

Katso video.

[tähän video]

Tutkikaa vaikuttamisen keinoja myös tietopankista ja kuvasta.

Keksintöä ideoidessa käyttäkää hyväksenne kerättyä tietoa luovalla tavalla. Käyttäkää luovuuttanne, kekseliäisyyttänne ja mielikuvitustanne!

Tehkää projektisuunnitelma ennen kuin aloitatte. Kaikkien suunnitelmien tulee sisältää:

 • otsikko
 • tiedonhaun tulokset
 • aihe (pyrittekö vaikuttamaan vai ideoitteko keksinnön)
 • työnjako ja roolit
 • aikataulu

Kirjatkaa projektisuunnitelmaanne työn vaiheet ja huomioikaa käytettävissä oleva aika.

3.2 Tekemisen maininkeja

Toteuttakaa suunnitelmanne. Dokumentoikaa työn vaiheet kuvaamalla tai videoimalla.

Piirtäkää, luonnostelkaa, askarrelkaa, räpätkää, keksikää ja olkaa luovia!

Toteuttakaa projektisuunnitelmanne käytännössä.

Valmistelkaa vaikuttamisprojektinne tai rakentakaa keksintönne prototyyppi tai mallintakaa se piirtämällä tai jollakin 3D-ohjelmalla.4. Pelastetaan Itämeri

Nyt on aika esitellä keinot ja keksinnöt muille. Muistakaa omassa esityksessänne perustella valitsemanne näkökulma ja ratkaisu. Yrittäkää vakuuttaa ja myydä ajatuksenne muille!

4.1 Pelastusrenkaat veteen

Esitelkää muille ryhmille vaikuttava tuotoksenne tai keksintönne. Perustelkaa, miksi valitsitte juuri tämän aiheen.

Panostakaa esitykseen ja vakuuttakaa muut aiheenne tärkeydestä!

4.2 Onko idea vedenpitävä?

Kuunnelkaa tarkasti kaikki esitykset ja antakaa palautetta.

 • Oliko idea vaikuttava?
 • Oliko aihe perusteltu?
 • Olisiko jotain voinut vielä lisätä?

Miettikää yhdessä, mitkä suunnitelmista olisi mahdollista toteuttaa koulun tai luokan yhteisenä projektina.

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.

5. Miten onnistuimme?

5.1 Pysyittekö pinnalla?

Pohdi omaa rooliasi ryhmässä.

Arvioikaa ryhmänne työskentelyä.

Muistakaa myös positiivinen palaute!